Печати
PDF

Најнови резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија

on .

СКОПЈЕ, 20 мај 2014 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од Mониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија кој го опфаќа периодот од октомври до декември 2013 година, како и Индексот на рационалност бр.10.

Некои од клучните наоди од мониторингот на постапките за јавни набавки се:

 • Конкуренцијата во јавните набавки во 2013 год. остана ниска. Просечниот број на добиени понуди на тендерите во 2013 година во мониторираниот примерок од 160 тендери изнесува 2,6. На повеќе од една третина од тендерите учествувала само по една фирма.
 • И по шест години од примената на Законот за јавни набавки (ЗЈН) дел од институциите и натаму постапуваат спротивно на ЗЈН, а фирмите не ги знаат своите права во однос на правната заштита.
 • Преку постапката со преговарање без објавување оглас во 2013 година се склучени 1.368 договори во вредност од околу 81 милион евра.
 • Во 2013 година поништени се 22,7% од тендерите. Притоа, почесто се поништувале тендерите со поголема вредност од оние со вредност до 20.000 евра.
 • Продолжува неколкугодишниот тренд на намалување на бројот на жалби што фирмите ги доставиле до Државната комисија за жалби по јавни набавки. Секоја трета жалба на фирмите е усвоена при што доминираат решенија за целосно поништување на тендерите.

Печати
PDF

Малите фирми сметаат дека задоцнетото плаќање, кратките рокови и условите за учество се главни проблеми во набавките на локално ниво

on .

СКОПЈЕ, 12 мај, 2014 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од редовниот мониторинг на постапките за јавни набавки спроведени од институции на локално ниво во периодот од април до септември 2013 година кој ги покажа следниве констатации:

 • Електронската аукција, иако е законски задолжителна, не се одржала во 53% од мониторираните тендери, главно поради тоа што на тендерот имало или останала само една понуда.
 • Во 41% од мониторираните тендери доцни објавувањето или никогаш не е објавено известувањето за склучен договор.
 • Во дури 53% од мониторираните постапки за јавни набавки, набавувачот, односно државната институција поставила услови за фирмите за учество на тендерите што можат да се сметаат за несоодветни или непропорционални со предметот или вредноста на набавката.
 • Не ретко во мониторираните постапки за јавни набавки на локално ниво се случува рокот на плаќање да биде еден од елементите кој одлучува која фирма да го добие тендерот.
 • Задоцнетото плаќање, кратките рокови за доставување понуди, ограничувачките услови и административни товари за учество на тендерите, недоволната и ненавремена комуникација со договорните органи и давањето приоритет на цената наспроти квалитетот во јавните набавки се дел од проблемите со кои се соочуваат малите и микропретпријатија при учество на тендерите на локално ниво. Претставниците на овие фирми предлагаат продолжување на роковите, навремено плаќање за извршените набавки, поделба на тендерите на делови, но и зголемување на професионализмот на договорните органи при составување на тендерските документации и технички спецификации.

За повеќе информации ве молиме контактирајте го Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Печати
PDF

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија

on .

СКОПЈЕ, 31 јануари 2014 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија, кој го опфаќа периодот од јули до септември 2013 година. Некои од клучните наоди се:

 • Во речиси една третина од мониторираните тендери, договорот за јавна набавка е склучен со фирмата што се јавила како единствен понудувач. Во вакви услови, тендерот не завршува со електронски натпревар за намалување на цените преку т.н. е-аукција. Оттука, во овие постапки постои зголемен ризик договорот да е склучен по повисоки цени од реалните на пазарот.
 • Дел од договорните органи продолжиле да користат елементи за бодување на понудите кои не гарантираат објективен избор на најповолната понуда. Регистрирани се случаи на доделување бодови на понудувачите со кои договорниот орган и претходно имал договори за јавни набавки, како и повеќе примери на отсуство на јасна методологија за делење на бодовите за квалитет.
 • Вредноста на договорите склучени преку постапката со преговарање без објавување оглас во третото тромесечје од 2013 година изнесува 21,3 милиони евра, што е за 52% повеќе од истиот период лани. Сумарно, во првите 9 месеци од 2013 година, вредноста на овие договори изнесувала 47,7 милиони евра.
 • Во третиот квартал од 2013 година, секој четврти тендер бил неуспешен (25,7%). Најчеста причина за поништување на тендерите е поради тоа што не е поднесена ниту една прифатлива или соодветна понуда.

Извештајот од мониторингот е достапен на www.ccc.org.mk. За повеќе информации, ве молиме, контактирајте го Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Печати
PDF

Работни состаноци за примена на препораките за полесен пристап на микропретпријатијата до јавните набавки

on .

КОЧАНИ, 24.01.2013 – Со одржување на состанокот во Кочани, заврши серијата работни состаноци со претставниците на договорните органи од општините во вардарскиот и источниот регион за примената на Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Препораките беа издадени во почетокот на 2013 година до повеќе од 200 локални институции од 21 општина. Нивната примена значи намалување на административните и на другите пречки во спроведувањето на јавните набавки кои оневозможуваат пристап на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Со создавање услови за зголемено учество на овие фирми на пазарот на јавни набавки, во крајна линија, се подобрува локалната економија во овие општини.

На 12-те состаноци околу примената на препораките, позитивните аспекти од нивното спроведување и за тешкотиите со кои се соочуваат договорните органи за време на спроведување на јавните набавки вкупно присуствуваа 135 лица задолжени за спроведување на јавните набавки во локалните институции. Станува збор за општини, јавни комунални претпријатија, болници, здравствени домови, училишта, градинки, музеи, библиотеки, и сл.

Анализата на спроведувањето на препораките покажува дека најчесто се спроведувале препораките за објавување на тендерската документација заедно со огласот за јавната набавка, определување разумни рокови за фирмите за поднесување понуди на тендерите, поставување пропорционални критериуми за учество на фирмите во јавните набавки и барање на помалку документи од фирмите за учество на тендерите. За следниот период останува да се интензивира примената на останатите препораки, меѓу кои: јавно објавување на годишниот план за јавни набавки, зголемување на достапноста на информациите за тендерите и на други места освен на ЕСЈН, почесто делење на предметите на набавка на делови, склучување на рамковни спогодби со повеќе економски оператори, воспоставување редовна и почеста комуникација со фирмите и сл.

Истовремено, на околу 300 микропретпријатија од споменатите општини секојдневно им се дава обука и помош околу регистрација на ЕСЈН, пополнување на тендерските документации, поднесување понуди, водење на електронски аукции и други активности поврзани со нивното учество во јавните набавки. овие фирми во текот на 2013 година поднесоа вкупно 243 понуди и склучија повеќе од 120 договори за јавни набавки во вкупна вредност од повеќе од еден милион евра.

Овие активности се спроведуваат во рамките на Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки чија цел е да обезбеди поголемо учество на овие претпријатија на пазарот на јавни набавки, придонесувајќи кон нивниот поодржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање на работни места, раст и иновации. Од друга страна, за договорните тоа значи можност за добивање на подобра вредност за потрошените пари.

Проектот го спроведува Центарот за граѓански комуникации во партнерство со невладините Фокус од Штип и ЕХО од Штип.