Завршени проекти

Печати
PDF

Проект за транспарентно владеење (2009-2013)

on .

Проектот развива механизми за зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста на локалните самоуправи во Македонија, поттикнување на поголемо учество на граѓаните и на локалната бизнис заедница во процесот на одлучување во локалните самоуправи и размена на најдобри практики и искуства меѓу опшините како во земјава, така и во регионот. Проектните активности придонесуваат кон намалување на нивото на корупција во локалните заедници и кон засилување на довербата на граѓаните и бизнис претставниците во локалните власти.

Печати
PDF

Пристапот до информации - извор за поквалитетно информирање (2012-2013)

on .

Проектот треба да им овозможи на македонските новинари поголемо и поефективно користење на јавно достапните информации во насока на унапредување на квалитетот на информирањето и промовирање на слободата на изразувањето и независноста на медиуми.  
Проектот е финансиран од ЕУ преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР), а се спроведува во партнерство со Access Info Europe од Шпанија и Балканската истражувачка мрежа на новинари - БИРН од Македонија.

Печати
PDF

Проект на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки (2012-2017)

on .

Проектот го олеснува пристапот на микропретпријатијата до пазарот на јавни набавки во земјата, преку зголемување на капацитетите на микропретпријатијата и намалување на бариерите за нивно учество во јавните набавки. Тоа треба да придонесе кон поодржлив развој на микропретпријатијата и подобро искористување на потенцијалите за создавање работни места, раст и иновации.
Проектот е финансиран од УСАИД Македонија, а се спроведува во партнерство со фондацијата Фокус од Велес и со здружението ЕХО од Штип.

Видео сторија за поддршката на микропретпријатијата

Печати
PDF

Кон ефикасни механизми на јавните набавки во (потенцијалните) земјите-кандидати за членство во ЕУ (2013-2016)

on .

Целта на проектот е да ги зајакне процесите на јавните набавки во земјите од Западен Балкан, поточно Србија, Македонија, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Проектот е подржан од Европската Унија преку програмата за партнерства за граѓанското општество, буџетска ставка: 22.020701 – Регионални и хоризонтални програми.

Водечка организација на проектот е Фондацијата за отворено општество Србија, а партнери во проектот се: Фондот отворено општество Босна и Херцеговина, Центар за граѓански комуникации, Македонија, Мрежа за афирмација на НВО секторот-МАНС, Црна Гора, Центарот за развој на непрофитниот сектор, Србија и Фондација отворено општество Словачка.

Печати
PDF

Медиумите и невладините против корупцијата (2011-2012)

on .

Проектот опфати серија одделни и заеднички активности за зајакнување на улогата на медиумите и на невладините организации како најзначајни претставници на граѓанскиот сектор во борбата против корупцијата. Со проектот се влијаеше врз зголемување на капацитетот, вклученоста и соработката меѓу медиумите и невладините организации во борбата против корупцијата преку директна вклученост во проектните активности (дебати и обуки) на повеќе од 100 новинари, уредници и претставници на невладините организации. Во рамките на проектот се спроведе длабочинско квалитативно истражување на начинот на кој медиумите известуваат за корупцијата, чиј резултати претставуваа основа за дизајнирање на програмата за дебатите и обуките, како и на препораките за унапредување на состојбата. Освен тоа, беше издаден водич за невладиниот сектор за борба против корупцијата и беше преведена на македонски јазик една од најзначајните книги во светот од областа на борбата против корупцијата „Власта и корупцијата“ од Сузан Роуз Ејкерман. На крајот, новинарите и претставниците на невладиниот сектор формираа неформална мрежа потпишувајќи заедничка декларација за борба против корупцијата. Проектот е финансиски поддржан од Инструментот за предпристапна помош (ИПА) на ЕУ.