Печати
PDF

Обука за јавни набавки со право на поднесување пријава за регионален подгрант

on .

Овој повик за учество на обука се однесува на локални граѓански организации кои ги исполнуваат следниве критериуми:

1) да се регистрирани во Северна Македонија;

2) да се активни во период подолг од една година;

3) да се непрофитна организација;

4) да имаат годишен обрт на средства до 50.000 евра.

Цел на обуката:

Со оваа обука сакаме да ги зголемиме капацитетите на локалните граѓански организации во државите од Западен Балкан и да овозможиме тие активно да учествуваат во борбата против корупција во полето на јавните набавки.

По завршувањето на обуката, обучените организации од секоја од петте држави од Западен Балкан (Србија, Северна Македонија, Црна Гора, Косово, Босна и Херцеговина) ќе имаат можност да поднесат предлог-проекти и да аплицираат за подгрантови. Очекуваниот број на грантирани организации од петте држави од Западен Балкан е 10 до 20.

Времетраење на обуката: тридневна обука/работилница

Очекуван број граѓански организации од Западен Балкан: 50

Очекуван број обучени учесници: 50

Очекуван број граѓански организации по земја: 10

Број на учесници по земја: 10 лица од 10 организации

Време и место на одржување:

Обуката ќе се одржи во Скопје, на 10, 11 и 12 јули 2019 год.

Рок за пријавување: Пополнетата пријава треба да се достави до Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите најдоцна до 1 јули 2019 година до 12.00 часот. Дополнителни информации можат да се добијат на (02) 3213 513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Теми што ќе бидат опфатени:

1) Воведен дел: корупција во јавните набавки

-ранливоста на јавните набавки на корупција

-околности и причини за корупција во јавните набавки

-идентификување корупциски шеми

-клучни референтни точки за спречување корупција во системите за јавни набавки

-практични антикорупциски мерки во јавните набавки

2) Методологија на Balkan Tender Watch: вовед

Методологија: алатка за утврдување репери инструмент што се користи за идентификување точки во системите за јавни набавки кои се најранливи на корупција.

Обуката ќе опфати три главни сегменти кои ги опишуваат главните одлики на системите за јавни набавки врз основа на податоци собрани со примена на развиената алатка (методологија):

-првиот сегмент ќе се фокусира на законодавството (неговото усогласување со правилата на ЕУ и главните антикорупциски принципи) и генералниот перформанс на системите (резултати на ниво на систем според официјалните статистички податоци);

-вториот сегмент од алатката ќе се фокусира на циклусот на јавни набавки и се потпира на податоците од мониторингот на конкретни случаи на јавни набавки (претходно анализирани од страна на коалицијата BTW);

-третиот сегмент од алатката ќе се фокусира на мерење на респонзивноста на институциите одговорни за обезбедување интегритет и борба против корупција во јавните набавки. Овој приод треба да овозможи мерење на ефективноста на антикорупциските механизми (постапки и институции) врз основа на нивните интервенции во однос на потенцијални или докажани коруптивни практики кои веќе биле идентификувани од системот.

Обуката е замислена како циклус на учење и ја сочинуваат три основни чекори: истражување, развивање концепт и примена на концептот. На тој начин се зајакнуваат учесниците на обуката сами да ги истражуваат и да ги идентификуваат ранливите точки на корупција во јавните набавки во нивните локални заедници. Исто така, тие ќе бидат во можност самостојно да ја применат алатката за утврдување репери на BTW во нивните предлог-проекти базирани на локални случаи на корупција.

По обуките, сите обучени организации ќе бидат повикани да поднесат предлог-проекти и да учествуваат во подгрантовата шема.

Спроведување на алатката за утврдување репери на локално ниво од страна на избрани подгрантисти

Избраните подгрантисти ќе ги спроведуваат своите проекти во период од најмногу 12 месеци. Тие ќе ја применат алатката за утврдување репери на конкретни случаи на јавни набавки (3 до 5 случаи за секој подгрантист). За време на спроведувањето на проектот, подгрантистите ќе спроведуваат длабински мониторинг на избрани случаи со примена на алатката за утврдување репери и по завршувањето на нивниот мониторинг тие ќе изготват детални извештаи врз основа на нивните наоди. Исто така, подгрантистите ќе имаат можност да ги презентираат нивните извештаи и наоди на една од сесиите во рамки на регионалната конференција во организација на коалицијата.

 

Пријава

Генерални информации

Повик

Печати
PDF

Активната транспарентност на институциите сè уште на ниско ниво

on .

Денес, 11 јуни 2019 година, Центарот за граѓански комуникации го објави рангирањето на институциите според Индексот на активна транспарентност, односно според проактивното објавување информации од јавен карактер изработен во март 2019 година, во кое се вклучени сите министерства, Владата и општините. Индексот ги покажува следниве клучни аспекти:

-Активната транспарентност на министерствата и на општините и во 2019 година останува на ниско ниво, иако е порасната во однос на лани. Процентот на исполнетост на обврските за проактивно објавување на информациите кај сите 97 вклучени институции изнесува 56% (од можни 100%) и е зголемен за 12,5 процентни поени во однос на лани (кога просечно изнесуваше 43,5%).

-Трета година по ред, проактивното објавување информации на министерствата е во пораст и тие се значително подобри од општините кои, пак, по двегодишно влошување, првпат бележат подобрување во активната транспарентност. Просечната активна транспарентност на министерствата изнесува 77,6%, додека на општините 51,7%.

-Битола го задржа севкупното прво место од лани, додека од министерствата, годинава најдобро рангирано е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на второто место. Во однос на регионите, Источниот Регион му го зазеде ланскиот примат на Пелагонискиот Регион, додека Скопскиот Регион падна на последното место.

-Најмалку информации, и министерствата и општините, објавуваат за финансиите, и тоа министерствата 57%, а општините само 26% од информациите што треба да ги објавуваат.

-Кога станува збор за одговор на барањата за слободен пристап до информациите од јавен карактер што им беа испратени на сите во ист ден и со иста содржина, општините одговорија во просек за 21 ден (лани за 20 дена), а министерствата за 34 дена (лани за 41 ден). Но, за разлика од лани кога одговорија сите институции, годинава дури 12% од институциите не одговорија на барањата.

Печати
PDF

Резултати од мониторингот на јавни набавки и анкетата меѓу фирмите

on .

Скопје, 22 мај 2019 година - Центарот за граѓански комуникации го објави извештајот од мониторингот на јавните набавки во земјата за периодот јули-декември 2018 година, како и резултатите од анкетата на фирмите за нивното искуство при учеството на тендерите.

Клучните наоди од мониторингот вклучуваат:

- Зачестено се спроведуваат големи тендери кои не се делат на делови, и со тоа се оневозможува конкуренција помеѓу фирмите, односно се доведува во прашање рационалното и ефикасното искористување на средствата.

- Конкуренцијата во јавните набавки во второто полугодие од 2018 година е влошена во однос на првото полугодие. Гледано на годишно ниво, во дури 32% од мониторираните тендери е добиена само една понуда.

- Зголемена е примената на нетранспарентната постапка со преговарање без објавување оглас. Во 2018 година се склучени вкупно 596 договори без објавување оглас, во вредност од 33 милиони евра, што е за 4 милиони евра повеќе од 2017 година.

- Продолжува да расте бројот на тендери што се поништени. Во 2018 година, целосно или делумно се поништени 27% од сите постапки за јавни набавки, што претставува раст од 3 процентни поени во однос на претходната година.

- Спроведувањето на јавните набавки од локално ниво се карактеризира со истите проблеми како години наназад: ниска конкуренција, многу тендери со по еден понудувач, висок процент на поништени тендери и стари, лоши, практики.

- Во 2018 година, фирмите доставиле 695 жалби до Државната комисија за жалби по јавните набавки, што претставува зголемување во однос на претходната година за дури 37%.

Најновата анкета меѓу фирмите покажува дека:

- Најчест проблем со којшто се соочуваат фирмите во јавните набавки и натаму е “најниската цена” како единствен критериум;

- Задоцнетото плаќање падна од втор најчест проблем лани, на осмото место годинава, иако сè уште просечно се чека по 6 месеци и 12 дена за наплата на побарувањата за завршените набавки;

- 48% од фирмите сметаат дека “секогаш” или “често” има корупција во јавните набавки;

- Просечната оценка со која фирмите го оценуваат процесот на јавни набавки во земјава изнесува 2,87, што е незначителен пораст во однос на лани кога оценката беше 2,85.

Печати
PDF

Документ за јавни политики

on .

Планирањето на јавните набавки во Македонија: Помеѓу потребите и реалноста - Состојба, проблеми што треба да се надминат и предлози за унапредување на фазата на планирање на јавните набавки.