Печати
PDF

Индекс на рационалност 17

on .

Седумнаесеттиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи и услуги:

 • летни работни униформи;
 • зимски работни униформи;
 • работни обувки-кломпи;
 • одржување хигиeна во внатрешни работни површини и
 • системи за инфузија

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и на локално ниво коишто имале ваков вид набавка во 2016 и во 2017 година.

Во изработката на индексот на рационалност беа вклучени 48 институции на национално и на локално ниво, коишто за набавките спровеле 53 тендери.

Печати
PDF

Индекс на рационалност 16

on .

Шеснаесеттиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи и услуги:

 • електрична енергија;
 • миење патнички возила;
 • писмен превод;
 • ангажирање агенција за привремени вработувања и
 • поставување бехатон-плочки.

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и на локално ниво коишто имале ваков вид набавка во 2015 и во 2016 година.
Во изработката на индексот на рационалност беа вклучени 48 институции на национално и на локално ниво коишто за набавките спровеле 55 тендери.

Печати
PDF

Индекс на рационалност 15

on .

Индекс на рационалност 15

Петнаесеттиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи и услуги:

 • индустриска сол (рефус и пакувана во вреќи),
 • клима-уреди,
 • хартија за печатење и фотокопирање,
 • масло за горење - екстра лесно ЕЛ 1 и
 • РТГ - филмови за рендген-снимки.

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и
на локално ниво што имале ваков видна набавки во 2015 и во 2016 година.
Во изработката на индексот на рационалност беа вклучени 95 институции коишто за набавките на овие стоки и
услуги спровеле 101 тендер.