ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Веб страницата www.ccc.org.mk користи колачиња за да го подобри вашето искуство на веб страницата. Колачиња (“cookies”) се мали текстуални фајлови кои се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред и кои се користат за прибирање информации преку кои се овозможува препознавање на вашиот компјутер при вашата следна посета на нашата страница, со што се овозможува побрз пристап. Преку колачињата не се прибираат лични податоци. Сите информации добиени преку нив на ниту еден начин нема да ja загрозат вашата приватност.

При посетата на www.ccc.org.mk нашата веб страница може да евидентира информации како името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на веб страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации.

Со посета на нашата веб страница вие се согласувате со Политиката за приватност како и со евентуалните измени на истата која може повремено да се менува, без претходно известување. Прикажи помалку
Center for Civil Communications - Вести
Печати
PDF

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија

СКОПЈЕ, 31 јануари 2014 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија, кој го опфаќа периодот од јули до септември 2013 година. Некои од клучните наоди се:

 • Во речиси една третина од мониторираните тендери, договорот за јавна набавка е склучен со фирмата што се јавила како единствен понудувач. Во вакви услови, тендерот не завршува со електронски натпревар за намалување на цените преку т.н. е-аукција. Оттука, во овие постапки постои зголемен ризик договорот да е склучен по повисоки цени од реалните на пазарот.
 • Дел од договорните органи продолжиле да користат елементи за бодување на понудите кои не гарантираат објективен избор на најповолната понуда. Регистрирани се случаи на доделување бодови на понудувачите со кои договорниот орган и претходно имал договори за јавни набавки, како и повеќе примери на отсуство на јасна методологија за делење на бодовите за квалитет.
 • Вредноста на договорите склучени преку постапката со преговарање без објавување оглас во третото тромесечје од 2013 година изнесува 21,3 милиони евра, што е за 52% повеќе од истиот период лани. Сумарно, во првите 9 месеци од 2013 година, вредноста на овие договори изнесувала 47,7 милиони евра.
 • Во третиот квартал од 2013 година, секој четврти тендер бил неуспешен (25,7%). Најчеста причина за поништување на тендерите е поради тоа што не е поднесена ниту една прифатлива или соодветна понуда.

Извештајот од мониторингот е достапен на www.ccc.org.mk. За повеќе информации, ве молиме, контактирајте го Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Печати
PDF

Работни состаноци за примена на препораките за полесен пристап на микропретпријатијата до јавните набавки

КОЧАНИ, 24.01.2013 – Со одржување на состанокот во Кочани, заврши серијата работни состаноци со претставниците на договорните органи од општините во вардарскиот и источниот регион за примената на Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Препораките беа издадени во почетокот на 2013 година до повеќе од 200 локални институции од 21 општина. Нивната примена значи намалување на административните и на другите пречки во спроведувањето на јавните набавки кои оневозможуваат пристап на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Со создавање услови за зголемено учество на овие фирми на пазарот на јавни набавки, во крајна линија, се подобрува локалната економија во овие општини.

На 12-те состаноци околу примената на препораките, позитивните аспекти од нивното спроведување и за тешкотиите со кои се соочуваат договорните органи за време на спроведување на јавните набавки вкупно присуствуваа 135 лица задолжени за спроведување на јавните набавки во локалните институции. Станува збор за општини, јавни комунални претпријатија, болници, здравствени домови, училишта, градинки, музеи, библиотеки, и сл.

Анализата на спроведувањето на препораките покажува дека најчесто се спроведувале препораките за објавување на тендерската документација заедно со огласот за јавната набавка, определување разумни рокови за фирмите за поднесување понуди на тендерите, поставување пропорционални критериуми за учество на фирмите во јавните набавки и барање на помалку документи од фирмите за учество на тендерите. За следниот период останува да се интензивира примената на останатите препораки, меѓу кои: јавно објавување на годишниот план за јавни набавки, зголемување на достапноста на информациите за тендерите и на други места освен на ЕСЈН, почесто делење на предметите на набавка на делови, склучување на рамковни спогодби со повеќе економски оператори, воспоставување редовна и почеста комуникација со фирмите и сл.

Истовремено, на околу 300 микропретпријатија од споменатите општини секојдневно им се дава обука и помош околу регистрација на ЕСЈН, пополнување на тендерските документации, поднесување понуди, водење на електронски аукции и други активности поврзани со нивното учество во јавните набавки. овие фирми во текот на 2013 година поднесоа вкупно 243 понуди и склучија повеќе од 120 договори за јавни набавки во вкупна вредност од повеќе од еден милион евра.

Овие активности се спроведуваат во рамките на Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки чија цел е да обезбеди поголемо учество на овие претпријатија на пазарот на јавни набавки, придонесувајќи кон нивниот поодржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање на работни места, раст и иновации. Од друга страна, за договорните тоа значи можност за добивање на подобра вредност за потрошените пари.

Проектот го спроведува Центарот за граѓански комуникации во партнерство со невладините Фокус од Штип и ЕХО од Штип.

Печати
PDF

Олеснување на пристапот на микропретпријатијата до јавните набавки

КАВАДАРЦИ, 5.11.2013 - Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки започнува серија работни состаноци со претставниците на договорните органи од општините од Вардарскиот и Источниот регион во однос на примената на Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните набавки. Првиот од серијата состаноци се одржа со претставниците на договорните органи од општина Кавадарци на 5.11.2013 год. (вторник) во салата на општина Кавадарци.

За време на состанокот се разговараше за примената на препораките, позитивните аспекти од нивното спроведување и за потешкотиите со кои се соочуваат договорните органи за време на спроведување на јавните набавки.

Препораките за олеснување на пристапот на малите и микропретпријатијата до јавните набавки се дел од активностите во рамките на проектот чија цел е да обезбеди поголемо учество на овие претпријатија на пазарот на јавни набавки, придонесувајќи кон нивниот поодржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање на работни места, раст и иновации. Од друга страна, за договорните тоа значи можност за добивање на подобра вредност за потрошените пари.

Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки го спроведува Центарот за граѓански комуникации во партнерство со невладините Фокус од Штип и ЕХО од Штип. Проектот се спроведува во 21 општина и опфаќа повеќе од 200 договорни органи и околу 300 микропретпријатија.

Печати
PDF

Резултати од мониторингот на јавните набавки во Македонија за април-јуни 2013

СКОПЈЕ, 4 ноември 2013 година – Центарот за граѓански комуникации денеска ги објави резултатите од мониторингот на постапките за јавни набавки во Македонија кој го опфаќа периодот од април до јуни 2013 година како и Индексот на рационалност бр.9.

Некои од клучните наоди од мониторингот на постапките за јавни набавки се:

 • Наспроти порастот на бројот на тендерите, опаѓа бројот на жалби по тендерите. Додека бројот на тендери пораснал од 4.175 во првото полугодие од 2012 година на дури 9.046 тендери во истиот период од 2013 година, бројот на жалби за истиот тој период се намалил од 338 на 291.
 • Дел од институциите не ја почитуваат законската обврска да ги вклучат фирмите во подготовка на техничките спецификации за јавните набавки над 130.000 евра преку водење т.н. технички дијалог.
 • Државните институции сè почесто бараат од фирмите да мораат да имаат остварено добивка во последните три години – за да учествуваат на тендерите.
 • Малата конкуренција на тендерите го оневозможува одржувањето на е-аукциите и го зголемува бројот на тендери во кои договорот се склучува со единствената фирма понудувач.
 • Преку нетранспарентната постапка на преговарање без објавување оглас, во првото полугодие од 2013 год. се склучени договори во вкупна вредност од 22,6 мил. евра.

Индексот на рационалност бр.9 е изработен за тековното одржување на лифтови, обрасци за сметки, филмови за рентген снимки, кравјо сирење и ГПС уреди за возила.

Најголема разлика е евидентирана во набавката на обрасците за сметки, а за првпат е евидентирано отсуство на разлики во цената со тоа што филмовите за рентген снимки од различни здравствени институции се купувани по иста цена. Поконкретно евидентирани се следните разлики:

 • обрасците за сметки јавните претпријатија ги чинеле од 0,65 до 3,54 денари за еден образец, со што највисоката цена е за 445% повисока од најниската;
 • тековното одржување на лифтови годишно институциите ги чинело од 9.256 до 29.783 денари за еден лифт, со што највисоката цена платена за овој производ е повисока за 222% од најниската евидентирана цена;
 • ГПС уредите за сателитско следење на возилата (автомобили, автобуси и локомотиви) се купувани по цени од 6.406 до 19.337 денари, со што највисоката цена е повисока од најниската за 202%;
 • филмовите за рентген снимки од страна на здравствените институции се купувани по идентична цена,  и тоа пакување од 100 РТГ филма со димензии 18х24 см по цена од 2.336 денари; со димензии 24х30 см по цена од 3.894 денари и со димензи од 35х35 см по цена од 6.832 денари;
 • кравјото сирење од страна на затворите, студентските домови и здравствените институции е плаќано од 160 до 234 денари за килограм со што највисоката цена е за 46% повисока од најниската и

Извештајот од мониторингот за периодот април-јуни 2013 година, како и Индексот на рационалност бр.9 се достапни и на www.ccc.org.mk. За повеќе информации ве молиме контактирајте со Центарот за граѓански комуникации на (02) 3213-513 или на Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите .

Печати
PDF

90 микропретпријатија се обучуваат за јавните набавки

Претставници на 90-тина фирми од речиси сите општини од источниот и вардарскиот регион учествуваат на повеќедневната годишна конференција на микропретпријатија за јавните набавки која се одржува во Струмица. Целта на конференцијата е да се унапредат знаењата на микропретпријатијата за учество во јавните набавки, како и да се остварат неопходните контакти за идно здружување на микропретпријатијата за заеднички и посилен настап на пазарот на јавните набавки.

Конференцијата е можност за размена на искуства од учеството на микропретпријатијата на тендерите и за идните предизвици кои стојат на патот на микропретпријатијата кон поголемо и посоодветно учество на пазарот на јавни набавки.

Конференцијата е дел од Проектот на УСАИД за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки кој го спроведува Центарот за граѓански комуникации од Скопје, во партнерство со невладините организации Фокус од Велес и ЕХО од Штип. Проектот го олеснува пристапот на микропретпријатијата до пазарот на јавните набавки, придонесувајќи за нивен одржлив развој и подобро искористување на нивните потенцијали за создавање работни места, раст и иновации.

Воедно, на државните институции проектот им овозможува, преку поголема конкуренција во јавните набавки, да постигнат пониски цени и повисок квалитет за купените производи, услуги и работи.