Печати
PDF

Индекс на рационалност 14

on .

Индекс на рационалност 14

Четиринаесеттиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи и услуги:

  • метални архивски ормани,
  • јаглен,
  • училишни столчиња,
  • заштитни гумени чизми и
  • чистење речни корита.

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и на локално ниво кои имале ваков вид на набавка во 2014 и 2015 година.
Во изработката на индексот на рационалност беа вклучени 70 институции, кои за набавките на овие стоки и услуги спровеле 74 тендери.