Проектот е финансиран
од Европската Унија

Интегритет и антикорупција
во бизнис-секторот

Претпријатието/друштвото ги има следниве кодекси или стратегии што ги поддржуваат интегритетот и антикорупцијата

1 / 22

Рамки и стандарди за антикорупција и интегритет

Претпријатието/друштвото ги има следниве кодекси или стратегии што ги поддржуваат интегритетот и антикорупцијата:

Доколку постои кој било од наведените документи дали за него се обезбедува писмена согласност за прифаќање и почитување

2 / 22

Доколку постои кој било од наведените документи дали за него се обезбедува писмена согласност за прифаќање и почитување:

Претпријатието/друштвото има посебни правила (правилници) за постапување во следниве области

3 / 22

Претпријатието/друштвото има посебни правила (правилници) за постапување во следниве области:

Претпријатието/друштвото има дефинирано одредници и индикатори во врска со своите антикорупциски иницијативи и за нив ја известува јавноста (на пр. во својот годишен оперативен извештај)

4 / 22

Претпријатието/друштвото има дефинирано одредници и индикатори во врска со своите антикорупциски иницијативи и за нив ја известува јавноста (на пр. во својот годишен оперативен извештај):

Претпријатието/друштвото има дефинирано одредници и индикатори во врска со своите антикорупциски иницијативи и за нив ја известува јавноста (на пр. во својот годишен оперативен извештај)

5 / 22

Оперативни ангажмани и пристапи

Претпријатието/друштвото има назначено сектор, одделенија или функциикои се одговорни за промоција и надгледување на интегритетот или политиките на интегритет (во врска со ризиците, контрола, усогласување, етика или антикорупциски механизми)?

Ве молиме изберете ги преземените активности од овие одделенија/функции кои се одговорни за интегритет во вашето претпријатие/друштво? Ве молиме одберете ги сите одговори кои се однесуваат на ова.

6 / 22

Ве молиме изберете ги преземените активности од овие одделенија/функции кои се одговорни за интегритет во вашето претпријатие/друштво? Ве молиме одберете ги сите одговори кои се однесуваат на ова.

Претпријатието/друштвото спроведува обуки за интегритет и антикорупција?

7 / 22

Претпријатието/друштвото спроведува обуки за интегритет и антикорупција?

Во кој временски период се спроведуваат обуките?

Во кој временски период се спроведуваат обуките?

Доколку постои кој било од наведените документи дали за него се обезбедува писмена согласност за прифаќање и почитување

8 / 22

Стратегиски ангажмани и пристап

Дали во вашето Претпријатието/друштвото има предвидено дел од оперативниот буџет наменет за превенирање, детектирање и справување со корупција и неправилни практики?

Доколку постои кој било од наведените документи дали за него се обезбедува писмена согласност за прифаќање и почитување

9 / 22

Кои беа основните мотиви зад сегашните/постоечките пристапи за интегритет и антикорупција во вашето Претпријатието/друштвото? Ве молиме одберете ги само факторите кои имаа значително влијание на сегашните пристапи. Ве молиме одберете ги сите кои одговараат.

Ве молиме селектирајте ги следниве наоди/препораки/оценки во врска со интегритетот кои се ставени на знаење на раководството на вашето претпријатие/друштво (одборот/-ите и водечкиот менаџмент)? Доколку такво нешто не постои во вашето претпријатие/друштво, ве молиме одберете „не постои“.

10 / 22

Ве молиме селектирајте ги следниве наоди/препораки/оценки во врска со интегритетот кои се ставени на знаење на раководството на вашето претпријатие/друштво (одборот/-ите и водечкиот менаџмент)? Доколку такво нешто не постои во вашето претпријатие/друштво, ве молиме одберете „не постои“.

Во која категорија на ризици вашето претпријатие/друштво ги категоризира ризиците на интегритет и антикорупција, доколку ги има?

11 / 22

Во која категорија на ризици вашето претпријатие/друштво ги категоризира ризиците на интегритет и антикорупција, доколку ги има?

Во која категорија на ризици вашето претпријатие/друштво ги категоризира ризиците на интегритет и антикорупција, доколку ги има?

12 / 22

Колку често вашето претпријатие/друштво спроведува проценување на ризиците насочени конкретно на идентификување, анализа и приоретизирање на корупциските ризици?

Кои видови на внатрешна ревизија се преземени во вашето претпријатие/друштво. Изберете ги сите кои одговараат

13 / 22

Кои видови на внатрешна ревизија се преземени во вашето претпријатие/друштво. Изберете ги сите кои одговараат

Претпријатието/друштвото јавно ги објавува следниве материјално-финансиски и нефинансиски информации? Доколку ништо од наведеното, ве молиме наведете кои други следни материјално-финансиски и нефинансиски информации се објавуваат. Ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни.

14 / 22

Транспарентност

Претпријатието/друштвото јавно ги објавува следниве материјално-финансиски и нефинансиски информации? Доколку ништо од наведеното, ве молиме наведете кои други следни материјално-финансиски и нефинансиски информации се објавуваат. Ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни.

Преку кои документи вашето претпријатие/друштво известува за нејзините политики на интегритет и антикорупциски заложби?

15 / 22

Преку кои документи вашето претпријатие/друштво известува за нејзините политики на интегритет и антикорупциски заложби?

Кои механизми им се достапни на внатрешните и/или надворешните лица за да пријават сомнителни случаи на корупција или недозволени практики во кои е инволвирано вашето претпријатие/друштво? Ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни.

16 / 22

Кои механизми им се достапни на внатрешните и/или надворешните лица за да пријават сомнителни случаи на корупција или недозволени практики во кои е инволвирано вашето претпријатие/друштво? Ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни.

Како се категоризирани/класифицирани внатрешните и надворешните пријави за корупција и недозволени практики?

17 / 22

Како се категоризирани/класифицирани внатрешните и надворешните пријави за корупција и недозволени практики?

До кого пријавите/поплаките се упатени/кој ги добива? Ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни.

18 / 22

До кого пријавите/поплаките се упатени/кој ги добива? Ве молиме изберете ги сите одговори кои се соодветни.

Дали вашето претпријатие/друштво има правна заштита од дискриминација или дисциплинска постапка за оние кои доброволно обелодениле погрешно работење до надлежните институции, на разумна основа?

19 / 22

Дали вашето претпријатие/друштво има правна заштита од дискриминација или дисциплинска постапка за оние кои доброволно обелодениле погрешно работење до надлежните институции, на разумна основа?

ве молиме опишете како оваа пишана политика е ефективно гарантирана (на пр. одмаздата како основа за дисциплинска постапка, вклучувајќи и отказ)
ве молиме опишете како оваа пишана политика е ефективно гарантирана (на пр. одмаздата како основа за дисциплинска постапка, вклучувајќи и отказ)

Утврдување на долунаведените ризици за интегритет и нивната веројатност за материјализирање/појавување и импактот кој би го имале за вашето претпријатие/друштво

20 / 22

Специфични ризици за интегритет и антикорупција

Утврдување на долунаведените ризици за интегритет и нивната веројатност за материјализирање/појавување и импактот кој би го имале за вашето претпријатие/друштво

Примање поткуп
Веројатност:
Фаворизирање (непотизам, кронизам и покровителство)
Заговор
Обелоденување/неовластено споделување на доверливи информации
Фалсификување и/или погрешно претставување на компаниски документи, или погрешно сметководство
Злоупотреба на влијанието за стекнување имотна корист
Мешање на надворешни центри на моќ (основач, политичка партија) во состаноците на членовите на одборот/-ите и извршниот директор
Несоодветно влијание и насочување во носењето на деловните одлуки
Примање незаконски плаќања и/или несоодветни подароци
Влијание:
Недекларирање на конфликт на интереси
Перење пари
Незаконско постапување во спроведување на постапките за јавни набавки и во реализацијата на склучените договори
Донации за политички партии
Одмаздување кон некој кој пријавил недозволено однесување
Тргување со влијание
Прекршување на заштита на податоци и приватност
Друго

Според ваша оценка, дали некој од горенаведените ризици се материјализирал во активностите/акциите во последните три години во вашето претпријатие/друштво, или инволвирајќи го вашето претпријатие/друштво?

21 / 22

Според ваша оценка, дали некој од горенаведените ризици се материјализирал во активностите/акциите во последните три години во вашето претпријатие/друштво, или инволвирајќи го вашето претпријатие/друштво?

Кој/-и актер/-и беше/беа инволвирани во горенаведените активности/акции кои се материјализирале? Ве молиме одберете ги сите одговори што се соодветни, со потсетување дека резултатите од прашалникот нема да бидат поврзани со вашето претпријатие/друштво.

Раководството на вашето претпријатие/друштво (одборот/-ите или водечкиот менаџмент) ги презеле следниве активности во последните три години

22 / 22

Раководството на вашето претпријатие/друштво (одборот/-ите или водечкиот менаџмент) ги презеле следниве активности во последните три години