seriale online filme online seriale online filme online seriale online filme online seriale online filme online filme porno
Печати

Трет квартален извештај за јавните набавки во 2011 година

on .

Трет квартален извештај за јавни набавки во 2011

Отпечатената верзија на извештајот може да се најде тука: 11 квартален извештај

Анализата на процесот на јавни набавки во РМ се прави врз основа на мониторинг на случајно избрани постапки за јавни набавки (по 40 на секое тримесечје). Мониторингот започнува од објавите на повиците во „Службен весник“, преку присуство на јавните отворања, до собирање податоци за текот на постапката преку длабински интервјуа и структурирани прашалници кои им се доставуваат на економските оператори, како и од податоците собрани од договорните органи преку барања за пристап до информации од јавен карактер.

Анализата во овој извештај е направена врз основа на мониторинг на избран примерок од 40 постапки на договорни органи на централно ниво, чиешто јавно отворање на понудите се одвиваше во периодот од јули до септември 2011 година.