Печати
PDF

Индекс на рационалност 15

on .

Индекс на рационалност 15

Петнаесеттиот индекс на рационалност е изработен за следниве пет видови производи и услуги:

  • индустриска сол (рефус и пакувана во вреќи),
  • клима-уреди,
  • хартија за печатење и фотокопирање,
  • масло за горење - екстра лесно ЕЛ 1 и
  • РТГ - филмови за рендген-снимки.

Во изработката на индексот на рационалност за овие производи и услуги беа вклучени институции на национално и
на локално ниво што имале ваков видна набавки во 2015 и во 2016 година.
Во изработката на индексот на рационалност беа вклучени 95 институции коишто за набавките на овие стоки и
услуги спровеле 101 тендер.