Print
PDF

The latest CCC research

on .

Analysis of the results of a survey of financial transfers from municipalities to NGOs in 2016

The survey is mapping the characteristics of the process of financing of NGOs from the so-called “budget line 463”, assesses the level of transparency and accountability of municipalities, detects problems and weaknesses in the process and defines recommendations for improvement of already established practices.

The database produced from the information and data collected during the research, for the first time in Macedonia, contains all data on the funds allocated by the municipalities to non-governmental organizations, the list of projects financed, as well as the data about the transparency of the entire process starting from publishing a notice to the realization of the projects. The database can be accessed on the following link.

Print
PDF

Прирачник за следење и контрола на целисходноста во јавните набавки

on .

There are no translations available.

Целта на овој Прирачник е да придонесе за посеопфатно и поквалитетно планирање и управување со јавните средства за задоволување на вистинските потреби и интереси на граѓаните од регионотна Западниот Балкан. За да се обезбеди што поголемо учество на граѓаните во оваа важна област на управувањето со јавните финансии, прирачникот ги сумира клучните чекори во постапките за јавни набавки и го свртува вниманието на воспоставените принципи на целисходноста кон секој од нив. Прирачникот има за цел да даде придонес кон напорите на коалицијата БТВ во најголема можна мера да го прошири фронтот на организации кои со своите активности „бараат одговорност од владите“ и ги заговараат неопходните реформи во земјите од регионот.